ÁREA 3 é unha entidade homologada pola Xunta de Galicia para impartir formación ocupacional. Dispón de dous centros de formación, cuxos números de censo son 32H0420 e 32H01112. Ambos os dous centros están dotados das máis modernas tecnoloxías e contan cunha superficie de 900 m2 para a docencia das especialidades formativas homologadas. Todas elas posúen certificados de profesionalidade: